Tính toán chi phí của dự án

Báo cáo thường niên là gì?

 
Báo cáo thường niên của doanh nghiệp là một tài liệu xuất bản hàng năm mà một công ty đại chúng phải cung cấp cho các cổ đông nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của công ty. 
Có hai loại báo cáo thường niên: Báo cáo thường niên của doanh nghiệp và báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ.
Phần đầu của báo cáo bao gồm các đồ thị, hình ảnh, mô tả… ghi lại các hoạt động của công ty trong một năm vừa qua. Phần sau bao gồm các thông tin chi tiết về tài chính và hoạt động của công ty. 
Báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ là một tài liệu bắt buộc, sẵn có dành cho cổ đông trên cơ sở các năm tài chính. Báo cáo thông báo các khía cạnh nhất định trong hoạt động và tình trạng tài chính của quỹ. So với báo cáo thường niên của doanh nghiệp, báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ trình bày không phức tạp. Tất cả các thông tin trong báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ mang tính số lượng hơn chất lượng. Các thông tin này giải quyết các vấn đề về công bố thông tin kế toán được yêu cầu.
  
Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Quý Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Quý Doanh nghiệp trong thời gian tới.
 
Thông qua BCTN, Quý Doanh nghiệp sẽ:
·         Thể hiện sự minh bạch trong cung cấp thông tin đến Cộng đồng các nhà đầu tư.
·         Thể hiện trách nhiệm của mình với Cổ đông hiện hữu.
·         Thu hút sự quan tâm của các tổ chức đầu tư, nhà đầu tư cá nhân mới,…
Ngoài nội dung đầy đủ và thông tin minh bạch, sáng tạo trong bố cục để chuyển tải hiệu quả các các thông điệp về phân tích, đánh giá cũng như tạo ấn tượng trong thiết kế để thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối cũng là một công tác chuẩn bị khá quan trọng trong việc xây dựng Báo cáo thường niên. Nó thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết, quan tâm và đầu tư đúng mức của doanh nghiệp trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations).
 
Một số nội dung BCTN mà Quý Doanh nghiệp cần phải có trong BCTN của mình:
·         Tóm lược về Công ty, Mục tiêu và Chiến lược phát triển.
·         Báo cáo của Hội đồng Quản trị bao gồm:
o        Đánh giá tóm lược tình hình hoạt động trong năm; tình hình thực hiện so với kế hoạch; những thay đổi chủ yếu trong năm.
o        Bình luận về các rủi ro lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến quản lý rủi ro của doanh nghiệp.
o        Công bố những triển vọng kinh doanh và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới.
·         Báo cáo của Ban Giám đốc:
o        Tình hình tài chính.
o        Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.
o        Những tiến bộ đã đạt được.
·         Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán thuộc danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận.
·         Bản giải trình báo cáo tài chính.
o        Kiểm toán độc lập.
o        Kiểm toán nội bộ.
·         Các công ty con và công ty liên quan.
·         Tổ chức và nhân sự.
·         Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty:
o        Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
o        Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
o        Các dữ liệu thống kê về cổ đông.
 
Hãy liên hệ ngay với Bluesky để Sở hữu ngay các mẫu báo cáo thường niên sáng tạo, chi tiết, chuyên nghiệp
-------------
Công ty CP Truyền thông Bluesky
✔️ Tư vấn và thiết kế thương hiệu
✔️ Tư vấn và triển khai các chiến dịch truyền thông online
✔️ Sáng tạo nội dung, thiết kế hình ảnh, sản xuất clip truyền thông online
✔️ Chụp hình sản phẩm / quay TVC quảng cáo
☎️ Liên hệ: 0243.5772428 / 0913.583578
🏠 Địa chỉ: Tầng 6, 396 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
📌 Website: https://bluesky.com.vn
📍 Email: info@bluesky.com.vn